Hakkebakkeskogen familiebarnehage ble startet i august 2005. Målet var å skape et trygt sted, med mye varme, lek og godhet for barna. Her har vi trygge rammer for den første læringen av struktur, samhandling og forståelse. Barn begynner fra første stund å organisere inntrykk og sanser. Vi vil bidra til at barna blir tatt på alvor i sin utvikling seg gjennom lek og læring, med sunn forståelse for grenser. Alle mennesker har store behov for oppmerksomhet og bekreftelse, og at de får det i en liten gruppe tror vi er en ubetinget fordel så tidlig i livet. Barnehagen er underlagt kommunal godkjenning og blir jevnlig kontrollert med tanke på elektriske anlegg, varmtvannstemperatur, uteområder og lignende. Livredningskurs blir også gjennomført for alle involverte i henhold til krav.

Hakkebakkeskogen family kindergarten was started in August 2005. The goal was to create a safe place, with lots of warmth, play and goodness for the children. Here we have a safe framework for the first learning of structure, interaction and understanding. From the very beginning, children begin to organize impressions and senses. We want to help children be taken seriously in their development through play and learning, with a healthy understanding of boundaries. All people are in dire need of attention and confirmation, and getting it in a small group we think is an unconditional benefit so early in life. The kindergarten is subject to municipal approval and is regularly checked for electrical installations, hot water temperature, outdoor areas and the like. Life saving courses are also conducted for all involved according to requirements