VEDTEKTER (English below)
for Hakkebakkeskogen familebarnehage.

§ 1 DRIFT OG EIERFORHOLD
Hakkebakkeskogen familiebarnehage er privateid
Eier:
Hakkebakkeskogen Familiebarnehage
Elisabeth Borgersen, Hellaveien 71, 2013 Skjetten
Barnehagen drives etter bestemmelsene i ”Lov om barnehager” § 1. Barnehagen skal hjelpe med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. Videre drives barnehagen i samsvar med de instrukser og øvrige bestemmelser som fastsettes av eierne.

Godkjenning:
Barnehagen er godkjent av Lillestrøm kommune for 5 barn i alderen 0-6 år. Dersom flesteparten av barna er over 3 år, kan antall barn i en avdeling være 5. Er flesteparten av barna under 3 år, kan det maksimalt være 4 barn.
Lillestrøm kommune har ansvar for tilsyn med familiebarnehagen.

§ 2 FORMÅL
Barnehagens formål er:
• Gi barn et godt miljø der det legges vekt på lek og samvær med andre barn, og med voksne.
• Hjelpe barna til å utvikle evne til toleranse, og til å ha omsorg for andre.
• Gi selvutfoldelse gjennom allsidige leke- og aktivitetsmuligheter.
• Å få barna til å føle seg trygge i et fellesskap med hverandre og utvikle det enkelte barns personlighet.
• Å legge opp barnas ute- og inne aktivitet etter deres alder, mål og interesser.
• Å skape et godt fellesskap mellom barn, foreldre og ansatte.
Sammen med hjemmet skal barnehagen medvirke til å gi barna utfoldelse, læring og etisk veiledning. Den etiske veiledningen må bygge på et felles grunnlag som hjemmet kan samle seg om. Barnehagen skal formidle de kulturverdier og tradisjoner som står sentralt i vårt samfunn.

§ 3 BEMANNING
Barnehagen kjøper inn assistent- og barnehagelærertjeneste. Eier er assistent i eget hjem. Eier har ansvar for den daglige driften og kontakt med foreldrene.

§ 4 OPPTAK
Eier foretar opptak i henhold til regler i ”Lov om barnehager”. Barnehageplasser som tildeles under hovedopptaket, er for 1 år av gangen med virkning fra august. Ved hovedopptaket prioriterer familiebarnehagen de som allerede har plass – de gis mulighet til å fornye plassen, den fornyes vært barnehage år. Tildeling foregår skriftlig. Opptak kan skje til enhver tid på året såfremt det er ledig plass.
Samarbeidet med Lillestrøm Kommune innebærer blant annet at barn som får tildelt plass i en familiebarnehage og som bor i kommunen, er sikret barnehageplass til skolestart, i kommunal barnehage. Overflytting fra familiebarnehagen garanteres ved hovedopptak det året barnet fyller 3 år dersom familiebarnehagen har aldersbegrensning til fylte 3 år.
Ved opptak har søker klagerett i henhold til «Forskrift om saksbehandling ved barnehageopptak».
Kriterier for opptak:
Følgende skal ha fortrinnsrett til plass:

• Barn med funksjonshemming, dersom det kan ha nytte av oppholdet, jfr. § 13 i loven.
• Barn i familie med eier prioriteres.
• Barn som ønsker plass i vår avdeling prioriteres.
• Barn bosatt i Lillestrøm kommune vil bli prioritert, men vi kan med rett gå utover kommunens grenser.
Det er en forutsetning at opptak av nye barn må ses i sammenheng med barnets alder, alderssammensetningen i den enkelte avdelingen, som helhet, og godkjenning av avdelingene.

§ 5 OPPSIGELSE / MISLIGHOLD
Etter at plassen er akseptert, løper det en to måneders oppsigelsesfrist. Oppsigelsesfristen regnes fra den siste dagen i måneden som oppsigelsen skjer, tidligst i oppstartsmåneden – selv om barnet ikke begynner i barnehagen etter at plassen er akseptert. Oppsigelse mottatt 1.april eller senere, medfører plikt til å betale ut juli måned. Samme frister gjelder for overflytting til andre barnehager.
Oppsigelse foregår skriftlig og betalingen påløper i oppsigelsesperioden.
Dersom plassen ikke blir brukt etter forutsetningene, så som
• at betalingsfristen blir overskredet / at betalingen uteblir (jf. § 7)
Ved for sent innbetalt foreldrebetaling kommer et gebyr på kr. 400,- tillegg, som skal betales omgående. Ved betalingsmislighold kan barnehagen kreve forsinkelsesrente iht. lov om forsinkelsesrente.
• at åpningstiden ikke overholdes (jf. § 6)
Overholdes ikke åpningstiden – levering/henting av barn utenfor åpningstidene, påløper det et gebyr på kr. 400,- per gang, som skal betales omgående.
Gjentatte mislighold vil kunne utgjøre et vesentlig mislighold, og barnehageplassen kan sies opp øyeblikkelig. Ved oppsigelse av plassen må barnehagen varsle foresatte og begrunne dette skriftlig, samt gis foresatte en frist på 14 dager til å rette opp forholdet der det foreligger betalingsmislighold.
Barnehagen kan legges ned helt/delvis på kort varsel hvis alvorlige sykdomstilfeller, ulykker eller død rammer eier eller eiers nærmeste familie. I samarbeid med Lillestrøm kommune vil det i slikt tilfelle jobbes med å finne nye plasser til barna.

§ 6 ÅPNINGSTIDER / FERIE
Med åpningstid forstås den tiden barnet kan oppholde seg i barnehagen. Dvs. at foreldre og barn skal være ute av barnehagen senest stengetid.
Hakkebakkeskogen: Mandag – fredag 07.30 – 16.15. Barnehagen er stengt på offentlige helligdager og inneklemte dager.
For barnehageåret gjelder følgende ferie- og fridager:
Barnehagen følger skoleruta i Lillestrøm kommune (med unntak av sommerferien som er en måned), og holder stengt i inneklemte dager, samt offentlige helligdager. Dvs. bl.a. 1 uke i skolens høstferie og 1 uke i skolens vinterferie. Se til enhver tids gjeldende skolerute. Sommerferien er 1 måned og avvikles sammenhengende primært i juli, men uansett i tidsrommet 15.juni – 15.august. Eier vil i god tid, senest ved utgangen av mars, gi beskjed om tidspunkt for avvikling av sommerferien.
Barnehagen vil holde stengt 5 kurs- og planleggingsdager i barnehageåret.
Planleggingsdagene fastsettes av eier, og varsles i god tid, minst 1 måned i forkant.

§ 7 FORELDREBETALING
Betaling for oppholdet i barnehagen er i henhold til gjeldende regler fra Lillestrøm Kommune, som i dag følger statens satser for makspris.
Foreldrebetalingen for oppholdet i barnehagen er kr 3135,- per måned og gjøres ved autotrekk.
Foreldrebetalingen skjer på forskudd og skal være mottatt på konto innen forfallsdato.
Kontonummeret står i kontrakten, månedlig innbetaling gjøres i henhold til avtale om plass så faktura skrives normalt ikke ut. Betalingen skal være mottatt på konto den 01. – første i hver måned. Dersom denne datoen faller på en helgedag / helligdag eller fridag, skal betaling finne sted senest siste virkedag før dette inntreffer. Etter denne datoen tilkommer et gebyr på kr. 400,- som skal betales omgående. Utestående beløp må innbetales i sin helhet, og kravet vil kunne sendes til inkassobyrå, som videresender kravet samt påløpende gebyr.
Det gis søskenmoderasjon, etter retningslinjer og vilkår som til enhver tid er fastsatt av Lillestrøm Kommune, samt gis det redusert betaling for familier med lav betalingsevne.
Det betales for 11 måneder i året, også når barnehagen er stengt eller når barnet holdes hjemme pga. sykdom/ferie, samt evt. fri/helligdager utenom barnehagens faste fridager.
Juli måned er betalingsfri, uansett når det blir avviklet ferie. Dersom foreldrene velger å ta barnet ut av barnehagen for en periode (f.eks. ferie), gis det ikke refusjon for dette.
Tilsvarende gjelder dersom barn begynner i barnehagen for eksempel midt i måneden.

§ 8 BARNEHAGENS FORELDRERÅD, SAMARBEIDSUTVALG OG BARNS

MEDVIRKNING
(Jfr. § 4 i Lov om barnehage og forskriftenes kap. 2, § 4.)
Foreldrerådet består av alle barnas foreldre. Rådets formann og vararepresentant skal representere foreldrene i samarbeidsutvalget SU. Foreldrerepresentanten i samarbeidsutvalget SU velges for ett år av gangen. Eier bestemmer selv hvor lenge vedkommende sitter i utvalget. De av eierne som ikke velges som samarbeidsutvalgets (SU’s) medlem, kan delta på møter i utvalget som observatør.
Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg SU som består av like mange representanter fra eier/ ansatt og foreldre. En av samarbeidsutvalgets (SU’s) viktigste oppgaver er å påse at familiebarnehagen drives etter regler gitt i Lov om barnehager.
Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagen. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

§ 9 ÅRSPLAN
Årsplanen utarbeides av eierne i nært samarbeid med styrer/pedagogisk veileder. Årsplanen skal tilpasses familiebarnehagens driftsform, barnas alder og gruppas sammensetting. Planen skal være i tråd med Rammeplan for barnehager, jfr. § 2 i Lov om barnehager. Den vedtatte årsplanen blir distribuert til foreldrene.

§ 10 TUR OG UTFLUKTER
Privatbil benyttes ofte til utflukter. Barna sitter da forsvarlig fastspent i godkjente bilseter / puter tilpasset barnas alder. Barna medbringer i slike tilfeller egne bilseter / puter. Om foreldrene / foresatte ønsker å benytte seg av bilseter som barnehagen har tilgjengelig, dersom barnehagen tilbyr dette, må dette avtales. Buss, tog eller taxi / maxi taxi kan også benyttes.

§ 11 INTERNKONTROLL
Familiebarnehagen har intern kontroll system etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Punktene gjennomgås med styrer en gang i året.

§ 12 HELSE OG HELSETILSYN / SYKDOM / FORSIKRING
Eier kan holde barnehagen stengt i inntil 5 dager i året ved egen eller egne barns sykdom. Dersom eier eller eiers familie skulle rammes av akutt sykdom, ulykke eller død, kan familiebarnehagen stenges i inntil fem arbeidsdager på kort varsel. Ved alvorlige tilfeller, kan perioden utvides. Annet fravær hos assistenten, vil bli dekket opp av vikar hvis mulig.
Ved barns sykdom, må barna holdes hjemme til det er friskt nok til å delta på inne- og ute aktiviteter. Det gis ikke refusjon for tiden barnet ikke er i barnehagen.
Dersom barnet viser tegn på at det ikke er friskt, ved sterk forkjølelse, oppkast, diaré eller feber, skal barnet ikke møte i barnehagen. Etter feber, oppkast og diaré skal barnet ha to friske og feberfrie dager hjemme før det kommer tilbake til barnehagen. Ved øyekatarr kan barnet tidligst møte i barnehagen et døgn etter å ha startet behandling. Smittsomme sykdommer skal meldes fra til barnehagen så fort som mulig.
Foresatte har ansvar for å informere om spesielle forhold vedrørende barnets helse som kan ha betydning for barnets opphold i barnehagen. Ved smittsom sykdom i barnets hjem skal barnehagen varsles.
Nødvendige opplysninger som barnehagen har behov for om det enkelte barns helse, skal fremkomme på kontrakten mellom foreldrene og den enkelte avdeling i barnehagen.
Barna i Hakkebakkeskogen familiebarnehage er ulykkesforsikret i barnehagens åpningstid, også når vi er på tur.

§ 13 TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT
Barnehagen vil i henhold til barnehagelovens §§ 20, 21 og 22 følge bestemmelsene om taushetsplikt og opplysningsplikt til sosial- og barnevernstjenesten. Det gjøres oppmerksom på at både eiere og ansatte er underlagt taushetsplikt omkring barnehagens ”indre liv”.

Foreldrene er pliktige til å gi opplysninger i forbindelse med kontrollregister for kontantstøtte.

§ 14 VEDTEKTENES VARIGHET
Disse vedtekter gjelder f.o.m. dato for endringen. Vedtektene er fastsatt av eier. Ved endring av vedtektene legges de frem for su representanten til orientering.
Kopi av de gjeldende vedtekter sendes Lillestrøm kommune til orientering, samt til barnas foreldre i forbindelse med opptak.
06.02.2020

STATUTES

for Hakkebakkeskogen family kindergarten

§ 1 OPERATION AND OWNERSHIP
Hakkebakkeskogen family kindergarten is privately owned by Elisabeth Borgersen, Hellaveien 71, 2013 Skjetten
The kindergarten is run in accordance with the provisions of «The law of Kindergarten» § 1. The kindergarten shall help giving the children an education in accordance with Christian basic values. Furthermore, the kindergarten is run in accordance with the instructions and other provisions laid down by the owners. Approval: All the departments are approved by Lillestrøm kommune for 5 children aged 0-6 years. If the majority of children are over the age of 3, the number of children in a group may be 5. If the majority of children are under the age of 3, there may be a maximum of 4 children. Lillestrøm kommune is responsible for supervision of the family kindergarten.

§ 2 PURPOSE The purpose of the kindergarten is: • Give children a good environment where emphasis is placed on play and socializing with other children and with adults. • Helping children develop their ability to tolerate and care for others. • Provide self-expression through versatile play and activity opportunities. • To make children feel safe in a fellowship with each other and develop the individual child’s personality. • To organize children’s outdoor and indoor activities according to their age, goals and interests. • Creating a good community between children, parents and employees. Along with the home, the kindergarten will help provide the children with expression, learning and ethical guidance. The ethical guidance must be based on a common ground on which the home can gather. The kindergarten will communicate the cultural values ​​and traditions that are central to our society.

§ 3 The Kindergarten purchases assistant and kindergarten teacher service. Owner is assistant in own home. Owner is responsible for daily operations and contact with parents.

§ 4 RECORDING
The owner makes recordings in accordance with the rules in «The law of Kindergarten». Nursery places allocated during the main admission are for 1 year at a time with effect from August. At the main admission, the family nursery prioritizes those who already have space – they are given the opportunity to renew the space, it has been renewed for kindergarten years. Assignments take place in writing. Admission can take place at any time of the year if there is free space. The collaboration with Lillestrøm Kommune means, among other things, that children who are allocated space in a family kindergarten and who live in the municipality are secured kindergarten space for school start, in municipal kindergarten. The transfer from the family kindergarten is guaranteed by the main admission in the year the child reaches the age of 3 if the family kindergarten has an age restriction to the age of 3 years. At admission, the applicant has the right to lodge a complaint in accordance with «Regulations on case management in kindergarten admission». Criteria for admission: The following shall have priority space: • Children with disabilities, if it can benefit from their stay, cf. Section 13 of the law. • Children in a family with owner are prioritized. • Children who want a place in our department are prioritized. • Children living in Lillestrøm kommune will be prioritized, but we can rightly go beyond the boundaries of the municipality. It is a prerequisite that admission of new children must be seen in the context of the child’s age, the age composition of the individual department as a whole, and the approval of the departments.

§ 5 TERMINATION / FAILURE
Once the place is accepted, there is a two-month notice period. The notice period is calculated from the last day of the month in which the notice is given, at the earliest in the start-up month – even if the child does not start in the kindergarten after the place has been accepted. Termination received on April 1st or later will result in the obligation to pay the month of July. The same deadlines apply to transfers to other kindergartens. Cancellation takes place in writing and payment is due during the notice period. If the space is not used according to the conditions, such as • that the payment deadline is exceeded / that the payment fails (cf. § 7) In case of late payment of parental payment comes a fee of NOK. 400, – supplement, which must be paid immediately. In the event of a payment default, the kindergarten may claim a delay rate in accordance with. Delay Rate Act. • that the opening hours are not complied with (cf. § 6) Failure to comply with opening hours – delivery / pick-up of children outside opening hours will incur a fee of NOK. 400, – per time, which must be paid immediately. Repeated defaults could constitute a material breach, and the nursery can be terminated immediately. Upon termination of the place, the kindergarten must notify the parents and justify this in writing, as well as giving the parents a period of 14 days to rectify the situation where there is a payment default. The kindergarten can be closed down completely or partially at short notice if serious illnesses, accidents or death affect the owner or the owner’s immediate family. In such a case, in cooperation with the municipality of Lillestrom, work will be done to find new places for the children.

§6 HOURS / HOLIDAYS
Opening hours mean the time the child can stay in the kindergarten. Ie that parents and children should be out of kindergarten at the latest closing time. The Pine Forest: Monday – Friday 07.30 – 16.15. The kindergarten is closed on public holidays and cramped days. For the kindergarten year, the following holidays and holidays apply: The kindergarten follows the school routine in Lillestrøm kommune (with the exception of the summer vacation which is a month), and closes on tight days, as well as public holidays. Ie blue. 1 week in the school’s fall break and 1 week in the school’s winter break. Look at the current school route at all times. The summer holidays are 1 month and are run consecutively primarily in July, but regardless of the period June 15th – August 15th. The owner will notify in good time, no later than the end of March, the time for the termination of the summer holiday. The kindergarten will hold 5 course and planning days during the kindergarten year. The planning days are set by the owner and notified in good time, at least 1 month in advance.

§ 7 PARENT PAYMENT
Payment for the stay in the kindergarten is in accordance with current rules from Lillestrøm kommune, which today follows the state’s rates for maximum price. The parent payment for the stay in the kindergarten is NOK 3135, – per month and is made by auto charge. The parental payment is made in advance and must be received in the account by the due date. The account number is in the contract, monthly payment is made in accordance with the agreement on space so the invoice is not normally printed. Payment must be received on account on the 1st – 1st of each month. If this date falls on a public holiday / holiday or holiday, payment must be made no later than the last business day before this occurs. After this date, a fee of kr. 400, – to be paid immediately. Outstanding amounts must be paid in full, and the claim can be sent to the collection agency, which forwards the claim as well as an accrued fee. Sibling moderation is provided, according to guidelines and conditions that are set by Lillestrøm kommune at all times, as well as reduced payment for families with low ability to pay. It is paid for 11 months a year, even when the daycare is closed or when the child is kept at home because of. sickness / holiday, as well as any holidays / holidays outside the day care center’s regular holidays. The month of July is free of charge, regardless of when the holiday is wound up. If the parents choose to take the child out of the nursery for a period (eg holiday), no refund will be given for this. The same applies if children start in kindergarten, for example in the middle of the month.

§ 8 THE PARENTHOOD’S COUNCIL, COOPERATION COMMITTEE AND CHILDREN CONTRIBUTION (See section 4 of the Kindergarten Act and Chapter 2, section 4 of the Regulations).
The Parent Council consists of all the children’s parents. The President of the Council and the Deputy Representative shall represent the parents of the SU Cooperation Committee. The parent representative on the SU cooperation committee is elected for one year at a time. The owner decides for how long he or she sits on the committee. Those of the owners who are not elected as members of the Collaborative Committee (SU’s) may attend meetings of the Committee as an observer. The kindergarten will have a collaboration committee SU consisting of the same number of representatives from the owner / employee and parents. One of the most important tasks of the Cooperation Committee (SU) is to ensure that the family kindergarten is run in accordance with the rules laid down in the Kindergartens Act. Children in kindergarten have the right to express their views on the day-to-day activities of the kindergarten. Children should regularly have the opportunity to actively participate in the planning and assessment of the kindergarten. The child’s views should be given weight according to their age and maturity.

§ 9 ANNUAL PLAN
The annual plan is prepared by the owners in close collaboration with the board / educational supervisor. The annual plan must be adapted to the family kindergarten’s mode of operation, the age of the children and the group’s composition. The plan must be in line with the Framework Plan for kindergartens, cf. Section 2 of the Kindergarten Act. The adopted annual plan is distributed to the parents.

§ 10 Trips and excursions
Private cars are often used for excursions. The children are then securely strapped into approved car seats / cushions adapted to the children’s age. In these cases the children bring their own car seats / pillows. If the parents / guardians wish to make use of car seats that the kindergarten has available, if the kindergarten offers this, this must be agreed. Bus, train or taxi / maxi taxi can also be used.

§ 11 INTERNAL CONTROL
The family kindergarten has an internal control system in accordance with regulations on environmental health protection in schools and kindergartens. The points are reviewed with boards once a year.

§ 12 HEALTH AND HEALTH CARE / DISEASE / INSURANCE
The owner can keep the nursery closed for up to 5 days a year in case of his or her own child’s illness. If the owner or owner’s family should be affected by an acute illness, accident or death, the family nursery can be closed for up to five working days at short notice. In severe cases, the period may be extended. Other absences from the assistant will be covered by a substitute if possible. In case of children’s illness, the children must be kept at home until it is healthy enough to participate in indoor and outdoor activities. There is no refund for the time the child is not in kindergarten. If the child shows signs that it is not healthy, in case of severe colds, vomiting, diarrhea or fever, the child shall not attend the kindergarten. After fever, vomiting and diarrhea, the child should have two healthy and fever-free days at home before returning to kindergarten. In the case of ocular catarrh, the child can meet at the kindergarten at the earliest one day after starting treatment. Infectious diseases should be reported to the nursery as soon as possible. The parents are responsible for informing them of special circumstances concerning the child’s health that may have an impact on the child’s stay in the kindergarten. In case of infectious disease in the child’s home, the nursery must be notified. Necessary information that the kindergarten needs about the individual child’s health must appear on the contract between the parents and the individual department in the kindergarten. The children in the Hakkebakkeskogen family kindergarten are accident-insured during the kindergarten’s opening hours, even when we are on a trip.

§13 Confidentiality and disclosure requirements
In accordance with Sections 20, 21 and 22 of the Kindergarten Act, the kindergarten will comply with the provisions on the duty of confidentiality and the duty of disclosure to the social and child welfare service. It should be noted that both owners and employees are subject to the duty of confidentiality regarding the «inner life» of the daycare. The parents are obliged to provide information in connection with the cash register control register.

§ 14 DURATION OF THE REGULATIONS
These statutes apply from date of change. The statutes are set by the owner. When amending the statutes, they are presented to the su representative for information. A copy of the current articles of association is sent to Lillestrøm kommune for information, as well as to the children’s parents in connection with admission. 02/06/2020